Feb 5, 2012: THYAAGARAJA YOGA VAIBHAVAM, Narada Gana Sabha