Natya Yoga: the pra-yoga of Bharatha Natyam - Lec-Dem by Aparna Ramaswamy for Natyarangam at Narada Gana Sabha (mini hall), Chennai